Logga in

KÖPVILLKOR

I. Om vår verksamhet och regler.

1. DAJAR internetbutik, verksam på adressen DAJAR.se administreras av Dajar Sp. z o. o., adress: Połtawskiej 6, 75-072 Koszalin, Polen, registrerad i polsk riksdomstolsregister KRS vid Tingsrätten, IX Näringslivavdelningen Riksdomstolsregistret i Koszalin (Sąd Rejonowy IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Koszalinie) – med nummer KRS 0000006818, firmakapital 8.742.000,00 PLN, NIP: 669-22-96-668, REGON 003800675, BDO: 000000054.

2. Vid behov av hjälp eller support kan man ta kontakt med Butiken på telefon nr +48 504 224 439, eller via mejl: [email protected]

3. Förklaring till termer som används i Inköpsreglerna:
3.1. Butik – internetbutik administrerad av DAJAR Sp. z o. o. verksam på adressen: DAJAR.se, säljer varor via Internet;
3.2. Butikens webbsida – webbsidor tillgängliga på adressen: DAJAR.se
3.3. Arbetsdagar – alla veckodagar från måndag till fredag, med undantag för lagstadgade helgdagar;
3.4. Leveranstid - tid för komplettering av beställningen och överlämning av denna till transportören enligt Kundens leveransval;
3.5. Sak – vara / produkt som Affär erbjuder;

II. Ordermottagning.

 

1.Butiken säljer varor och tjänster via Internet. Information om varor och tjänster läggs ut på sidan: DAJAR.se

2. Butikens Kunder kan vara :

  • 2.1. fysiska personer som använder sig av Butiken och genomför inköp utan direkt koppling till affärs- eller yrkesverksamhet;
  • 2.2. företagare (fysisk eller juridisk person) som använder sig av Butiken och genomför inköp med direkt koppling till affärs- eller yrkesverksverksamhet;
  • 2.3. andra partier som inte har några ovannämnda statusar men är intresserade av att genomföra inköp i Butiken.

3. Denna regleringen tillämpas på Kunder från alla ovannämnda kategorier såvida gällande lag som denna regleringen hänvisar till tillämpas enbart på konsumenter (t.ex. konsumenträtt).

4. Beställningar från Kunder tas emot via Butikens webbsida DAJAR.se 7 dagar i veckan och 24 timmar per dygn.

5. Kunden ansvarar till fullo för alla ofullständiga eller osanna uppgifter som denne uppger, särskilt för uppgifter som inte finns eller gäller en annan person eller företag.

6. Butikspersonalen förbehåller rätten till elektronisk direktkontakt med Kunden för att kunna verifiera Information som uppgetts av Kunden vid beställning.

7. När Kunden skickar in beställningen till Butiken är det likvärdigt med slutgiltig beställningsbekräftelse. Detta innebär att Kunden ingår försäljningsavtal med Butiken på de beställda varorna.

8. Kunden är ansvarig för alla konsekvenser som uppstår till följd av felaktig Beställning, särskilt vid beställning av andra produkter än vad som var avsett, felaktigt uppgett antal, felaktig information gällande avhämtning av beställda varor o s v.

9. Om Kunden registrerades korrekt, kan inköp genomföras genom att enbart login och lösenord uppges.

10. Varje beställning som följer dessa Inköpsregler utgör grund för separat försäljningsavtal för varje enskild beställd artikel i Beställningen.

III. Individuella beställningar.

1. Butiken kan erbjuda Kunden beställning och inköp av „Produkter på Beställning” enligt Kundens beskrivning.

2. „Produkter på Beställning” – sådana beställningar sker via e-post eller fax.

3. Villkoren för beställning av varor enligt pkt 1 förhandlas separat för varje enskilt tillfälle mellan parterna och försäljningsavtal på beställda artiklar ingås först då beställningen bekräftats av Affären.

4. Individuella beställningar levereras efter förskottsbetalning på 80% till Affärens konto.

5. Kunden har inte rätt att frångå avtalet om Produkter på individuell beställning är icke-förtillverkade, tillverkade enligt kundens specifikation eller är avsedda för att tillfredställa kundens individuella behov.

IV. Transportkostnader.

1. Leverans inom Sverige

  • 1.1. 200 kr – på beställningar med ordersvärde upp till 4999 kr.
  • 1.2. Fri frakt – på beställningar med ordersvärde över 4999 kr.

V. Betalningsformer och försäljningsdokument

1. Förskottsbetalning – banköverföring till Butikens konto i SEK. Leveransen sker efter att inbetalningen bokförts på Butikens konto.

2. Kortbetalning – tillgänglig enbart för Kunder som gör sin beställning efter inloggning. Kort som kan användas: Visa, Visa Electron, MasterCard Maestro, MasterCard Electronic.

3. PayPal – betalningssystem online. PayPal är ett bekvämt och enkelt betalningssätt för innehavare av PayPal konto. Kunden skickar pengar utan extra kostnader samt utan att behöva uppge kreditkortnummer eller bankkontonummer. Leveransen sker efter att inbetalningen bokförts på Butikens PayPal konto.

4. Butiken kan skriva ut kvitto eller faktura (enligt önskemål från Kunden).

5. Kvittot eller fakturan samt fraktsedeln finns i fliken eller i plastfickan som fästes på paketets utsida.

6. EU Kund – Butiken informerar att för firmor med europeiskt skatte-ID nr (MOMS nr) finns möjlighet till utfärdande av faktura med 0 % MOMS. Detta kan ske med stöd av art. 42 post 1 i förordning från den 11.03.2004 om skatter på varor och tjänster.

7. Priser på produkter i Butiken uppges i SEK och inkluderar MOMS.

8. Vid inbetalningar i SEK står Kunden för samtliga extra bankavgifter som kan ingå.

VI. Leverans.

1. Leverans av beställda varor sker inom 10 arbetsdagar från Kundens beställningsdag. Produkter "på beställning" kommer att levereras enligt de villkor som överenskommits av båda parter.

2. Butiken har rätt att neka mottagande av beställning delvis eller i dess helhet ifall de beställda artiklarna inte är tillgängliga. Om en sådan situation uppstår meddelas Kunden inom 24 timmar (enligt arbetsdagar) att beställningen inte kan tas emot för given tidsperiod.

3. Butiken förbehålls rätten att neka orderleverans vid beställningar ifyllda på ett enligt Butiken tvivelaktigt sätt, så vitt dessa tvivelaktigheter inte klaras upp vid direkt kontakt med Kunden eller om kontakten med Kunden inte kan nås.

4. Vid samtliga åtgärder i samband med beställningen bör Kunden använda sig av Beställningsnumret samt Kundnumret som tilldelas av Säljaren.

5. Butiken förbehålls rätten att leverera de beställda artiklarna i partier och/eller som separata försändelser/paket.

VII. Leverans och hämtning av beställda artiklar.

1. Detaljerad datum, timme och leveranssätt beror på leverantörer och finns att kolla på deras hemsidor: http://www.ups.com/europe/se/sweindex.htmlhttp://www.logistics.dbschenker.se/log-se-se/start.htmlhttp://nolp.dhl.de/nextt-online-public/report_popup.jsp?lang=en .

2. Det rekommenderas att Kunden vid hämtning av de beställda artiklarna:
2.1. omgående kontrollerar förpackningens skick samt kvitterar ut leveransen.
2.2. oavsett det ovan nämnda – öppnar paketet och kontrollerar de beställda varornas skick vid mottagandet av försändelsen samt att de stämmer med beställningen samt med avtalet
2.3. Budet som levererar varorna i Säljarens namn är skyldig att vänta till Kunden i dennes närvaro kontrollerar försändelsens skick samt innehåll. Om budet p. g. a tidsbegränsning inte kan vänta, förpliktas denne att inom 7 dagar utfärda ett protokoll ifall Kunden konstaterar skador på mottagna varor.

3. Om mekaniska skador som uppstod under transport anmäls enligt ovan nämnda regler till budet eller till budfirmans närmaste avdelning samt om skadeprotokoll förbereds tillsammans med budet, underlättar det för Butiken att se över reklamationsanmälan och ökar möjligheter att påskynda reklamationsproceduren inom den lagstadgade, nedan nämnda tiden.

4. Då Kunden hämtar ut de beställda artiklarna tar denne över fördelar och ansvar för de beställda artiklarna samt risken inklusive risk för oavsiktligt förlust eller skada av de beställda artiklarna.

5. Buden har skyldighet att upp för trappor bära upp paket med en vikt som inte överstiger 31,5 kg. I enlighet med transportlagen har inte buden skyldighet att bära upp tyngre paket.

VIII. Ångerrätt.

1. Kunden kan frångå avtalet utan att uppge orsak och utan att bära några kostnader förutom kostnaderna nämnda i denna reglering. Tiden att frångå avtalet löper ut efter 14 dagar från dagen då Kunden tagit emot Varor eller då någon annan än leverantör nämnd av Kunden tagit emot Varor. För att den utsatta tiden inte ska överskridas räcker det om yttrandet skickas innan tidsfristen har gått ut.

Kunden kan använda formuläret till att frångå avtalet men det är inte obligatoriskt.

2. Om kunden vill utnyttja sin rätt att frångå avtalet måste han underrätta Butiken om sitt beslut genom ett skriftligt meddelande som ska skickas med post till Butikens postadress: DAJAR Sp. z o. o., ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin eller med e-post till butikens e-postadress: [email protected].

3. Om avtalet frångås avses det att vara ogiltigt och Kunden befrias från samtliga förpliktelser. Parterna returnerar allt i oförändrat tillstånd, så vitt en ändring inte var nödvändig inom gränser för ordinarie förvaltning. Returen bör ske omgående dock inte senare än inom 14 dagar. I sådana fall belastas Kunden enbart med direkta returkostnader.

4. Returer ska skickas till: DAJAR Sp. z o.o., ul. Różana 9, 75-220 Koszalin, Polen.

5. Alla betalningar från Kunden, inklusive kostnader för leverans av de Inköpta Varorna (med undantag för extra kostnader som tillkommer om Kunden väljer annat leveranssätt än det billigaste ordinarie leveransalternativet som Butiken erbjuder) ska återbetalas snarast möjligt, senast inom 14 dagar från den dag Butiken underrättades av Kundens om dennes beslut att utnyttja sin rätt att frångå avtalet.

Butiken får avvakta med återbetalningen tills den får tillbaka de Inköpta Varorna eller tills den får bekräftelse på att dessa har skickats tillbaka, beroende på vilket som sker först.

Återbetalning kommer att ske med samma betalningsmetod som Kunden använde vid köptillfället i fall Kunden inte uttryckligen godkänner annan lösning.

6. De returnerade varorna måste vara kompletta, inte använda, rena, i originalförpackningar och inte skadade samt packade på ett sätt som skyddar mot ev. skador under transporten.

IX. Avvikelser mellan varor och avtal – regler och villkor för reklamation.   

1.      Butiken är skyldig att leverera Varor som är fria från fel

2.      Om den levererade Varan är felaktig har Kunden rätt att:

  • 2.1  Kräva prissänkning som ska stå i proportion till felet.
  • 2.2  Förklara att han vill frångå avtalet; Kunden har dock inte rätt att frångå avtalet om felet är obetydligt.  

Butiken är inte skyldig att tillgodose Kundens begäran enligt ovan om den omgående och utan väsentlig olägenhet för kunden byter ut den felaktiga Varan mot en felfri Vara eller avhjälper felet - under förutsättning att samma Vara tidigare inte har bytts ut eller reparerats av Butiken. Om detta är fallet kan Kunden istället för avhjälpande av felet som Butiken erbjuder kräva utbyte mot en felfri Vara eller istället för utbyte kräva att felet avhjälps, om den utvalda lösningen inte är omöjlig eller skulle medföra oskäligt höga kostnader jämfört med den lösning som Butiken erbjuder.

  • 2.3  Kräva utbyte mot en felfri Vara
  • 2.4  Kräva avhjälpande av felet.

Butiken är skyldig att byta ut en felaktig Vara mot en felfri Vara eller avhjälpa felet inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för Kunden. Butiken får vägra att tillgodose Kundens begäran i fall det är omöjligt att återställa en felaktig Vara till avtalsenligt skick med den lösning som Kunden har valt eller om det skulle medföra oskäligt höga kostnader jämfört med andra sätt att återställa Varan till avtalsenligt skick.

4. Reklamationer lämnas via e-post: [email protected] eller per post: DAJAR sp. z o. O .ul. Połtawska 6, 75-072 Koszalin, Polen.

5. För att utnyttja sin reklamationsrätt ska Kunden leverera den felaktiga Varan till Butikens postadress: DAJAR Sp. Z o. o, ul. Szczecińska 72a, 75-137 Koszalin på Butikens bekostnad.

Vänligen kontakta Butiken för detaljer före varorna returneras.

6. Butiken ansvarar för avvikelser mellan varan och avtalet enbart om avvikelsen konstaterats inom två år från mottagandet av varor av Kunden;

7. Anspråk på avhjälpande av felet eller utbyte mot en felfri Vara kan anmälas inom ett år från att felet upptäcktes. Kunden har rätt att frångå avtalet eller kräva prissänkning inom samma tid.

8. Butikens ansvar omfattar i synnerhet inte:
8.1. defekter, skador, funktionsfel eller sänkning av kvalitet ifall varor köpta av Kunden utsätts för oavsiktlig eller avsiktlig mekanisk skadegörelse,
8.2. skador som uppkommer till följd av vårdslös eller felaktig användning,
8.3. skador som uppstår till följd av utomståendes inblandning, inklusive inblandning av oberättigad eller av Butiken eller tillverkaren icke auktoriserad service,
8.4. skador som uppstår på varor från vilka serienummer eller andra id-markeringar har avlägsnats eller förstörts,
8.5. avvikelser i utseende mellan beställda och erhållna varor som uppstår p. g. a felinställda parametrar på Kundens dataskärm.

9. Begreppet „defekt” omfattar inte underhåll, rengöring, byte eller reparation av förbrukade delar eller detaljer, byte av exploateringsmaterial etc.

10. Vid anmälan av avvikelser mellan varan och avtalet (reklamation) ska Kunden visa upp inköpsbevis.

X. Persondatalagen.

1. Butiken är förpliktad att skydda persondata enligt förordning per den 29.08.1997 „Persondatalagen”. I enlighet med denna förordning har Kunden rätt att kontrollera och rätta till sina uppgifter samt att begära att dessa uppgifter inte länger utnyttjas.

2. Kunden godkänner och ger Butiken fullmakt till:
2.1. behandling av persondata av Butiken eller företag som utför nödvändig service i samband med uppfyllande av avtal mellan Kunden och Butiken,
2.2. invända mot behandling av Kundens persondata i fall enligt art. 23 post 1 pkt 4 och 5 i denna förordning.

XI. Slutbestämmelser.

1. Kunden bekräftar ha tagit del av dessa Regler före avtalet/ avtal med Butiken ingås.

2. Markering av valet "jag godkänner" innebär att Kunden förstår och godkänner villkoren i dessa Regler samt avtalet som ingicks med Butiken. Markering av valet "jag godkänner inte" innebär att inköp i Butiken inte kan genomföras.
På Kundens begäran har Butiken skyldighet att förklara innebörden av enskilda punkter i Avtalet.

3. Butiken förbehålls rätten att ändra Reglerna om detta skulle krävas av den gällande lagen eller om Butikens organisation, verksamhetssätt eller utbud mm skulle förändras.  Förändringar börjar gälla 7 dagar från publiceringsdagen på Butikens webbsida.  Den ändrade texten publiceras på webbsidan och de registrerade Kunder som har godkänt mottagande av nyhetsbrev kommer att erhålla ett sådant.  För beställningar som lämnas in före de nya Reglerna träder i kraft, gäller den senaste aktuella versionen av Regler.

4. För samtliga frågor som inte omfattas av dessa Regler angående avtal mellan Kunden och Butiken och/eller elektronisk användning av Butiken och/eller Butikens webbsidor gäller den polska lagen.

5. Samtliga tvister mellan Kunden och Butiken kommer att behandlas vid domstol med territoriell/ lokal allmän resp. växelvis jurisdiktion.